Statuten & Reglementen

p.v. z.e.o. Paardensportvereniging en Volksvermaken ’t Zandt en Omstreken
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Paardensportvereniging en Volksvermaken ’t Zandt en Omstreken P.V. Z.E.O. gevestigd te ’t Zandt


STATUTEN van de Paardensportvereniging en Volksvermaken
’t Zandt en Omstreken (P.V. Z.E.O.)
gevestigd te ’t Zandt (Gr.).

Artikel 2 – Doel
Naam, zetel en duur
Doel
KNHS
Leden

Algemene rechten en verplichtingen
Einde lidmaatschap
Straffen
Het bestuur
Taken en bevoegdheden bestuur
Vertegenwoordiging
Artikel 1 – Naam, zetel en duur
1.
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: Paardensportvereniging en
Volksvermaken ’t Zandt en Omstreken (P. V. Z.E.O.) en wordt in de statuten en reglementen
nader aangeduid als: de vereniging. De Vereniging voor Volksvermaken (het V.v.V.) werd
opgericht op dertig mei achttienhonderd zevenenzeventig, op tweeëntwintig oktober
negentienhonderd zesentwintig volgde de Landelijke rijvereniging (L.R. ZEO) en op vijfentwintig
februari negentienhonderd éénentachtig sloten de ponyruiters zich daarbij aan.
De zetel van de vereniging is gevestigd te ’t Zandt (gemeente Loppersum).
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het bestuur en de algemene vergadering zijn organen van de vereniging, alsmede die
instanties en personen aan wie krachtens de statuten beslissingsbevoegdheid is toegekend.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer
van Koophandel Noord Nederland.

 1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met éénendertigdecember.
  Commissies
  Algemene vergadering
  Bijeenroeping algemene vergadering
  Toegang algemene vergadering
  Agenda
  Besluiten
  Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
  Boekhouding en financiën
  Rekening en verantwoording
  Reglementen
  Wijziging van statuten
  Ontbinding en vereffening
  De vereniging stelt zich ten doel:
  a. het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische
  Sportfederatie (hierna aan te duiden als: KNHS);
  De vereniging stelt zich ten doel om jaarlijks een bijdrage te leveren aan doelen om
  de leefbaarheid in het dorp ’t Zandt te bevorderen;
  het (doen) beoefenen van de paarden- en/of ponysport in al zijn verschijningsvormen,
  met uitzondering van de draf- en rensport;
 2. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn van paarden
 3. en pony’s in Nederland in de ruimste zin des woord’s en rekening houdend met de
 4. vastgestelde gedragscodes:
 5. het in stand houden van de accommodatie ten behoeve van het onder bepaalde
 6. Het evenementen terrein ten behoeve van evenementen goed onderhouden en
 7. voor evenementen in stand houden;
 8. De vereniging dient zich maximaal in te spannen om jaarlijks een concours met
 9. tuigpaarden te organiseren waarbij dan rekening moet worden gehouden met de cyclus
 10. aangespannen sport”:
 11. A
 12. het bevorderen van de belangen van de leden;
 13. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen;
 14. 2
 15. De vereniging zal haar doelstelling realiseren op een wijze die in de statuten en reglementen staan
 1. Artikel 3-KNHS
 2. De vereniging en de leden zijn lid van de KNHS.
 3. Een lid van de vereniging kan alleen lid zijn van de vereniging indien en zolang hij lid is van de
 4. KNHS. Indien de KNHS het lidmaatschap van het lid beindigt, is de vereniging gehouden het
 5. Idmaatschap van het lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beeindigen. Indien het lid
 6. zelf zijn lidmaatschap van de vereniging door opzegging bebindigt, eindigt daardoor tevens zijn
 7. lidmaatschap van de KNHS, tenzij het lid aansluitend uit andere hoofde lid blijft van de KNHS
 8. De vereniging is verplicht binnen een maand na aanmelding bij de vereniging een door de
  vereniging toe te laten lid schriftelijk aan de KNHS op te geven.
  9
  reglementen van de KNHS is toegestaan. De vereniging zal geen lid worden van een
  vereniging of samenwerken met een organisatie die niet door de KNHS is erkend.
 9. De vereniging en de leden ressorteren onder de regio(vereniging) die het Federatiebestuur van
  de KNHS heeft aangewezen. De vereniging is in de algemene vergadering van de regio
  (regiovergadering) vertegenwoordigd door een afgevaardigde die door de algemene
  vergadering van de vereniging wordt gekozen en benoemd.
 10. Op de vereniging en de leden zijn van toepassing:
  a. de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS;
  b. de statuten, reglementen en besluiten van de Fédération Equestre Internationale (FEI).
  Indien de vereniging of een lid van de vereniging in strijd handelt met het bepaalde in lid 6 kan de
  overtreding worden bestraft door het Tuchtcollege en in beroep door de Raad van Appèl van de
  KNHS overeenkomstig het bepaalde in het Tuchtreglement van de KNHS. Indien in strijd wordt
  gehandeld met het bepaalde in lid 6 onder b. kan de overtreding tevens worden bestraft door een
  orgaan van de FEI.
 11. De KNHS kan in naam van de vereniging of van een lid rechten bedingen. Tenzij een lid zich
  daartegen verzet kan de KNHS voor de vereniging en/of een lid nakoming van bedongen rechten
  en schadevergoeding vorderen. De KNHS kan bovendien ten laste van de vereniging en/of een
  lid verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en
  nakomen van verplichtingen welke de KNHS is aangegaan met betrekking tot sponsoring en de
  rechten van televisieregistraties en televisie-uitzendingen.
  Artikel 4-Leden
  1.
  Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die zich schriftelijk bij het bestuur van de
  vereniging hebben aangemeld en die door het bestuur zijn toegelaten. Leden, die de leeftijd van
  achtien jaar nog niet hebben bereikt, worden vertegenwoordigd door één der ouders of wettelijke
  vertegenwoordiger. Een lid kan slechts tot het lidmaatschap worden toegelaten indien hij tevens als
  lid tot de KNHS wordt toegelaten, tenzij het lid reeds uit andere hoofde lid is van de KNHS.
 12. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
  eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 13. De toelating tot de vereniging kan nader worden geregeld in een reglement.
  4.
  5.
  6.
  7.
  De vereniging kent door de samensmelting van de Paardensportvereniging met de Vereniging
  voor Volksvermaken (V.v.V.) ook leden komende vanuit de Vv.V. (hiema te noemen LV leden).
  Deze groep leden van de afdeling volksvermaken kan niet met nieuwe leden worden aangevuld.
  De vereniging kent naast leden ook donateurs. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die
  door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om door het bestuur
  vastgestelde bijdrage te storten.
  8.
  Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen of krachtens
  de statuten zijn toegekend of opgelegd. Donateurs hebben geen stemrecht.
  De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door opzegging worden
  beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel
  verschuldigd blijft.
 14. Het bestuur beslist over de toelating van donateurs.
  9.
  Artikel 5- Algemene rechten en verplichtingen
  1.
  Leden van de vereniging zijn verplicht
  a.
  de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van organen van de
  vereniging na te leven;
  b.
  de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS, de regiovereniging en van de FEI na te
  leven;
  2.
  3.
  Het bestuur houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die gegevens
  bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
  Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de
  vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat ‘erelid verlenen.
  4.
  5.
  6.
  de belangen van de vereniging en/of van de paardensport in het algemeen te bevorderen en
  deze niet te schaden;
  alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden
  aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na
  te komen.
  Indien de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging wordt overtreden, kan het
  bestuur een passende straf opleggen. Indien de overtreding betrekking heeft op het bepaalde
  in lid 1 onder b. is het bepaalde in artikel 3 lid 6 van toepassing. Is een overtreding zowel door
  de vereniging als door de KNHS en/of FEI strafbaar gesteld, dan kan elk met inachtneming van
  de eigen toepasselijke regels tot bestraffing overgaan.
  C.
  d.
  Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of
  bij besluit van een orgaan van de vereniging.
  De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij een lid zich daartegen
  verzet, kan de vereniging voor een lid nakoming van bedongen rechten en schadevergoeding
  vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
  Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan,
  is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
  Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke nadat het lid een nieuwe termijn voor betaling is
  gegund, dan is het desbetreffende lid behalve de wettelijke rente ook 15% aan
  buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in diens
  verzuim, dan is het lid naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle
  redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder
  gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
  Leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden deelnemende paarden te
  bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zich zoveel mogelijk
  onder gelijkwaardige omstandigheden met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch
  tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid of diens paard te verrichten prestatie opzettelijk
  of onbewust mag worden beinvloed door het gebruik of het toedienen van verboden middelen,
  5
 15. als bedoeld in het Humaan p
 16. van de KNHS. Het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen is strafbaar.
 17. Artikel 6-Einde lidmaatschap
 18. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door het overlijden van het lid, alsmede door
  opzegging of royement door de vereniging of opzegging door het verenigingslid.
 19. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar van de vereniging.
  Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
  nadat
  b
  a hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm.
  dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging:
  hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
  verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van
  toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd
  wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn
  omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.
  beeindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging
 20. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap
  opzeggen tegen het einde van zijn boekjaar. Opzegging door de vereniging kan
  geschieden wanneer:
  het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder
  begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover de vereniging:
  b. het lid de belangen van de vereniging of van de paardensport schaadt;
  C
  het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
  de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt.
  d
  Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen
  beeindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te
  laten voortduren en/of indien de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt.
 21. Elke opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het
  einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan
  eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was
  opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn
  verplichtingen nakomen.
 22. Het bestuur is bevoegd een lid te ontzetten uit diens lidmaatschap (royement) wanneer het lid in
  ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
  vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk
  door het bestuur aan het lid en aan het Federatiebestuur van de KNHS schriftelijk meegedeeld.
  Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan bij de algemene
  vergadering van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden
  zijn rechten opgeschort, met uitzondering van het recht zich te verdedigen.
 23. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang hij
  niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een
  aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een
  opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het
  lidmaatschap eindigt
  a
  greglement
  Artikel 7-Straffen
 24. Het bestuur is bevoegd een lid te bestraffen dat in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in
  artikel 5, of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging
  worden geschaad.
  Het bestuur kan als straf opleggen:
  schorsing:
  royement.
  Een berisping, de schorsing en het royement kunnen niet tezamen met een andere straf
  worden opgelegd.
  Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de
  periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet
  worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. Tijdens een
  schorsing kan de betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen, noch enige functie in de
  vereniging uitoefenen.

  Een straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende geval kan de straf
  voordien mondeling aan het lid worden medegedeeld. Een straf wordt in de officiële
  mededelingen gepubliceerd of rondschrijvend meegedeeld.
  6.
  Van een door het bestuur opgelegde straf kan de betrokkene binnen veertien dagen na de
  datum van oplegging van de straf in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep
  schort de ten uitvoerlegging van de straf op totdat de algemene vergadering heeft beslist.
  8.
  f.
  9
  h.
  Artikel 8 – Het bestuur
  1.
  Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering stelt
  het aantal bestuursleden vast. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het
  lidmaatschap van de kascommissie.
  een berisping:
  boete tot een maximum van EENHONDERD EURO (€ 100,00);
  de diskwalificatie;
  het te voet stellen;
  het uitsluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging:
  het ontzeggen van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de
  straf genoemde termijn in de vereniging uit te oefenen;
  het verbieden om voor een bepaalde periode de accommodatie te betreden;
  Het bestuur of ten minste tien leden kunnen kandidaten stellen tot de datum waarop de agenda
  voor de algemene vergadering wordt verzonden. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk één
  week voor de dag van de algemene vergadering ingediend.
  Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend
  worden herbenoemd.
  7.
  Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de
  algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt. In een tussentijdse
  vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
  Na de benoeming van bestuursleden worden de taken van ieder bestuurslid vastgesteld,
  waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. leder bestuurslid is tegenover de vereniging
  gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die
  tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel
  aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde met een twee derden
  meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen door de algemene vergadering worden
  Voor een periode van minimaal twee termijnen (zes jaar) gerekend vanaf één januari
  tweeduizend vijftien zal uit de groep LV leden een lid in het bestuur plaats nemen.
  Het bestuur kent, indien het uit ten minste zeven meerderjarige personen bestaat, een dagelijks
  bestuur bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De
  voorzitter wordt in functie benoemd.
  7
 25. als bedoeld in het Humaan p
 26. van de KNHS. Het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen is strafbaar.
 27. Artikel 6-Einde lidmaatschap
 28. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door het overlijden van het lid, alsmede door
  opzegging of royement door de vereniging of opzegging door het verenigingslid.
 29. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar van de vereniging.
  Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
  nadat
  b
  a hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm.
  dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging:
  hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
  verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van
  toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd
  wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn
  omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.
  beeindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging
 30. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap
  opzeggen tegen het einde van zijn boekjaar. Opzegging door de vereniging kan
  geschieden wanneer:
  het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder
  begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover de vereniging:
  b. het lid de belangen van de vereniging of van de paardensport schaadt;
  C
  het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
  de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt.
  d
  Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen
  beeindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te
  laten voortduren en/of indien de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt.
 31. Elke opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het
  einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan
  eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was
  opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn
  verplichtingen nakomen.
 32. Het bestuur is bevoegd een lid te ontzetten uit diens lidmaatschap (royement) wanneer het lid in
  ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
  vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk
  door het bestuur aan het lid en aan het Federatiebestuur van de KNHS schriftelijk meegedeeld.
  Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan bij de algemene
  vergadering van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden
  zijn rechten opgeschort, met uitzondering van het recht zich te verdedigen.
 33. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang hij
  niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een
  aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een
  opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het
  lidmaatschap eindigt
  a
  greglement
  Artikel 7-Straffen
 34. Het bestuur is bevoegd een lid te bestraffen dat in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in
  artikel 5, of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging
  6
  2
  3.
  5.
  2
  3.
  worden geschaad.
  Het bestuur kan als straf opleggen:
  a.
  b.
  schorsing:
  L
  royement.
  Een berisping, de schorsing en het royement kunnen niet tezamen met een andere straf
  worden opgelegd.
  4.
  Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de
  periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet
  worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. Tijdens een
  schorsing kan de betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen, noch enige functie in de
  vereniging uitoefenen.
  5.
  C.
  d.
  6.
  e.
  Een straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende geval kan de straf
  voordien mondeling aan het lid worden medegedeeld. Een straf wordt in de officiële
  mededelingen gepubliceerd of rondschrijvend meegedeeld.
  6.
  Van een door het bestuur opgelegde straf kan de betrokkene binnen veertien dagen na de
  datum van oplegging van de straf in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep
  schort de ten uitvoerlegging van de straf op totdat de algemene vergadering heeft beslist.
  8.
  f.
  9
  h.
  Artikel 8 – Het bestuur
  1.
  Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering stelt
  het aantal bestuursleden vast. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het
  lidmaatschap van de kascommissie.
  een berisping:
  boete tot een maximum van EENHONDERD EURO (€ 100,00);
  de diskwalificatie;
  het te voet stellen;
  het uitsluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging:
  het ontzeggen van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de
  straf genoemde termijn in de vereniging uit te oefenen;
  het verbieden om voor een bepaalde periode de accommodatie te betreden;
  Het bestuur of ten minste tien leden kunnen kandidaten stellen tot de datum waarop de agenda
  voor de algemene vergadering wordt verzonden. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk één
  week voor de dag van de algemene vergadering ingediend.
  Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend
  worden herbenoemd.
  7.
  Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de
  algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt. In een tussentijdse
  vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
  Na de benoeming van bestuursleden worden de taken van ieder bestuurslid vastgesteld,
  waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. leder bestuurslid is tegenover de vereniging
  gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die
  tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel
  aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde met een twee derden
  meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen door de algemene vergadering worden
  Voor een periode van minimaal twee termijnen (zes jaar) gerekend vanaf één januari
  tweeduizend vijftien zal uit de groep LV leden een lid in het bestuur plaats nemen.
  Het bestuur kent, indien het uit ten minste zeven meerderjarige personen bestaat, een dagelijks
  bestuur bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De
  voorzitter wordt in functie benoemd.
 35. ontslagen of geschorst. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag.
 36. eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing.
 37. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken en door het
  verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het
  bestuur door benoeming tot lid van de kascommissie van de vereniging.
  Artikel 9-Taken en bevoegdheden bestuur
 38. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 39. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
  taken door commissies of personen doen uitvoeren.
  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
  verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te
  voorzien.
  3
  Het bestuur ziet in de vereniging toe op het naleven van de statuten, reglementen en besluiten
  van zowel de vereniging als van de KNHS, de regiovereniging en van de FEI. Indien de statuten,
  reglementen en besluiten van de vereniging niet in een situatie in de vereniging voorzien, beslist
  het bestuur welk besluit van kracht blijft totdat de algemene vergadering anders heeft beslist
 40. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering bevoegd te
  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het
  bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
  zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor en schuld van een ander verbindt.
  4.
  Artikel 10-Vertegenwoordiging
 41. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 42. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van
  het bestuur.
  3.
  Het bestuur of de twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een lid of een
  derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en
  onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
  4
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de twee gezamenlijk handelende
  bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De
  vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend kan in die
  volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
 43. Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten, hetzij een volmacht
  vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat
  hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de desbetreffende
  rechtshandeling is besloten.
  Artikel 11-Commissies
 44. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in
  te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
 45. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een
  reglement is geregeld, worden deze vastgesteld door het bestuur onderscheidenlijk de algemene
  vergadering. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft
  ingesteld.
 46. Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten,
  bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens
  benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend voor een zelfde periode worden
  herbenoemd. De leden van een tidelike commissie worden benoemd voor de duur van de aan
  de commissie verstrekte opdracht.
 47. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de functies. De voorzitter van
  een commissie wordt in overleg met het bestuur aangewezen dan wel benoemd.
  5.
  6
  Artikel 12 – Algemene vergadering
  1.
  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de
  wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2.
  3.
  4.
  De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van de algemene vergadering.
  De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
  Leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering
  en zijn stemgerechtigd.
  5.
  De algemene vergadering benoemt voor de vereniging de leden die de vereniging in de
  regiovergadering van de KNHS vertegenwoordigen. Het aantal door de vereniging te
  benoemen ledenraadsleden wordt bepaald in de statuten of reglementen van de KNHS.
  Het bestuur en ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen voor de in lid 5
  bedoelde afgevaardigde(n) en vertegenwoordiger(s).
  6.
  7.
  De kascommissie bestaat uit drie leden, waarvan één plaatsvervanger, die door de algemene
  vergadering jaarlijks worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek als vermeld
  in artikel 19. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van
  het bestuur. Leden van de kascommissie zijn slechts éénmaal herbenoembaar.
  De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist,
  zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie
  overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen
  overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.
  2.
  Artikel 13 – Bijeenroeping algemene vergadering
 48. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de algemene vergadering gehouden:
  a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk éénendertig mei wordt gehouden;
  b. de najaarsvergadering welke uiterlijk één december wordt gehouden.
  Van het verhandelde tijdens de algemene vergadering worden door een door het bestuur
  aangewezen persoon notulen gemaakt die op de volgende algemene vergadering worden
  vastgesteld.
  3.
  4.
  De bijeenroeping gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een
  schriftelijke oproep aan de leden.
  De termijn van oproeping bedraagt ten minste twee weken. Het bestuur kan in bijzondere
  gevallen de termijn van oproeping bekorten.
  Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht.
  Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden
  als bevoegd zijn tot het doen uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
  algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te
  behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien
  dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene
  vergadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de
  wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een landelijk
  veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
  de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
 49. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een
  vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.
  Artikel 14- Toegang algemene vergadering
 50. Toegang tot de openbare vergadering van de algemene vergadering hebben:
  a. de leden;
  b. degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten.
 51. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
  Vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De algemene vergadering gaat in
  een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste tien leden hierom
  3.
  9
 52. ontslagen of geschorst. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag.
 53. eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing.
 54. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken en door het
  verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het
  bestuur door benoeming tot lid van de kascommissie van de vereniging.
  Artikel 9-Taken en bevoegdheden bestuur
 55. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 56. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
  taken door commissies of personen doen uitvoeren.
  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
  verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te
  voorzien.
  3
  Het bestuur ziet in de vereniging toe op het naleven van de statuten, reglementen en besluiten
  van zowel de vereniging als van de KNHS, de regiovereniging en van de FEI. Indien de statuten,
  reglementen en besluiten van de vereniging niet in een situatie in de vereniging voorzien, beslist
  het bestuur welk besluit van kracht blijft totdat de algemene vergadering anders heeft beslist
 57. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering bevoegd te
  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het
  bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
  zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor en schuld van een ander verbindt.
  4.
  Artikel 10-Vertegenwoordiging
 58. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 59. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van
  het bestuur.
  3.
  Het bestuur of de twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een lid of een
  derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en
  onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
  4
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de twee gezamenlijk handelende
  bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De
  vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend kan in die
  volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
 60. Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten, hetzij een volmacht
  vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat
  hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de desbetreffende
  rechtshandeling is besloten.
  Artikel 11-Commissies
 61. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in
  te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
 62. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een
  reglement is geregeld, worden deze vastgesteld door het bestuur onderscheidenlijk de algemene
  vergadering. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft
  ingesteld.
 63. Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten,
  bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens
  benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend voor een zelfde periode worden
  herbenoemd. De leden van een tidelike commissie worden benoemd voor de duur van de aan
  de commissie verstrekte opdracht.
 64. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de functies. De voorzitter van
  een commissie wordt in overleg met het bestuur aangewezen dan wel benoemd.
  5.
  6
  Artikel 12 – Algemene vergadering
  1.
  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de
  wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2.
  3.
  4.
  De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van de algemene vergadering.
  De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
  Leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering
  en zijn stemgerechtigd.
  5.
  De algemene vergadering benoemt voor de vereniging de leden die de vereniging in de
  regiovergadering van de KNHS vertegenwoordigen. Het aantal door de vereniging te
  benoemen ledenraadsleden wordt bepaald in de statuten of reglementen van de KNHS.
  Het bestuur en ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen voor de in lid 5
  bedoelde afgevaardigde(n) en vertegenwoordiger(s).
  6.
  7.
  De kascommissie bestaat uit drie leden, waarvan één plaatsvervanger, die door de algemene
  vergadering jaarlijks worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek als vermeld
  in artikel 19. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van
  het bestuur. Leden van de kascommissie zijn slechts éénmaal herbenoembaar.
  De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist,
  zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie
  overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen
  overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.
  2.
  Artikel 13 – Bijeenroeping algemene vergadering
 65. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de algemene vergadering gehouden:
  a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk éénendertig mei wordt gehouden;
  b. de najaarsvergadering welke uiterlijk één december wordt gehouden.
  Van het verhandelde tijdens de algemene vergadering worden door een door het bestuur
  aangewezen persoon notulen gemaakt die op de volgende algemene vergadering worden
  vastgesteld.
  3.
  4.
  De bijeenroeping gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een
  schriftelijke oproep aan de leden.
  De termijn van oproeping bedraagt ten minste twee weken. Het bestuur kan in bijzondere
  gevallen de termijn van oproeping bekorten.
  Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht.
  Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden
  als bevoegd zijn tot het doen uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
  algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te
  behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien
  dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene
  vergadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de
  wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een landelijk
  veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
  de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
 66. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een
  vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.
  Artikel 14- Toegang algemene vergadering
 67. Toegang tot de openbare vergadering van de algemene vergadering hebben:
  a. de leden;
  b. degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten.
 68. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
  Vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De algemene vergadering gaat in
  een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste tien leden hierom
  3.
  9
 69. 4
 70. 3.
 71. 5
 72. 2
 73. Artikel 15-Agenda
 74. 1.
 75. verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle niet-geschorste leden en degenen
 76. die door de algemene vergadering worden toegelaten.
 77. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het
 78. aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering
 79. rechtvaardigen. Is dit niet het geval dan wordt de vergadering in het openbaar voortgezet
 80. Over wat in een besloten vergadering is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan
 81. hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.
 82. De agenda van de algemene vergadering wordt ten minste twee weken voor de dag van de
 83. algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht door publicatie in de officiale
 84. mededelingen of door toezending aan de leden.
 85. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:
 86. a
 87. de notulen van de vorige vergadering van de algemene vergadering:
 88. het jaarverslag van het bestuur,
 89. het financieel verslag van het bestuur;
 90. b
 91. C
 92. d. de verklaring van de kascommissie;
 93. e
 94. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen
 95. f
 96. boekjaar
 97. het benoemen van een afgevaardigde naar de regiovergadering van de regio van de KNHS
 98. 9
 99. de rondvraag
 100. De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval:
 101. a
 102. de notulen van de vorige vergadering van de algemene vergadering:
 103. b.
 104. het vaststellen van contributies en andere bijdragen;
 105. het vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar;
 106. C.
 107. d
 108. de rondvraag.
 109. 4.
 110. Uiterlijk één week voor de dag van de vergadering van de algemene vergadering kunnen
 111. ten minste tien leden voorstellen aan de agenda toevoegen.
 112. 5.
 113. Het bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede eigen voorstellen alsnog op de
 114. agenda te plaatsen.
 115. 6.
 116. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn
 117. vermeld, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid anders beslist.
 118. Artikel 16 Besluiten
 119. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden
  genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de algemene vergadering.
  2
  De voorzitter van een orgaan of commissie leidt de vergadering. De voorzitter stelt daarin de orde
  van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.
 120. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen
  genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder
  meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigde leden uitgebrachte
  stemmen, zo nodig door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid
  behaald.
 121. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht namens een geschorst lid en voorts wanneer
  schriftelijk is gestemd blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten
  dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk
  is.
 122. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één
  stem uit. leder lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een
  vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigd lid kan slechts door één ander
  stemgerechtigd lid worden gemachtigd, mits dit lid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
  leder lid heeft één ster
  niet zelf uitoefenen, doch
  7.
  8.
  De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over
  zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de
  vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk
  geval wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.
  Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een twee
  derden meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die
  het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij
  de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die
  kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door loting
  na een derde stemming is aangewezen.
 123. Indien bij een stemming over personen er slechts één kandidaat is, wordt over die kandidaat
  gestemd en is deze benoemd indien bij de stemming de gewone meerderheid wordt behaald.
 124. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau van twee leden, die geen
  bestuurslid mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte
  stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
  9.
  Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of
  aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 125. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
  schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
  voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
  vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of-
  wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde – een
  stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
  oorspronkelijke stemming.
  Artikel 17-Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
 126. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de
  wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  2.
  Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de
  statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het
  orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor
  de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
 127. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is
  gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was
  gericht.
  4.
  5.
  Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van
  een vernietiging bepaalde, vernietigbaar.
  a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het totstandkomen van het
  besluit
  7.
  regelen;
  b.
  wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
  C.
  wegens strijd met een reglement.
  Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop
  in lid 2 wordt gedoeld.
 128. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van
  de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een
  belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a., kan door een daartoe
  strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te
  bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
  Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door
 129. het latere beslut, t
 130. Artikel 18-Boekhouding en financiën
 131. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
  2
  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, donaties, heffingen, bijdragen en
  andere inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving.
  De algemene vergadering stelt de contributies, donaties vast. De leden zijn gehouden tot betaling
  van de vastgestelde contributie, heffingen en andere bijdragen. Het voorgaande geld ook voor
  donateurs
 132. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 133. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
  contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  1
  Artikel 19-Rekening en verantwoording
  1.
  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de
  werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
  zodanige wize administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
  gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen
  van de vereniging kunnen worden gekend.
 134. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en
  de staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te stellen.
 135. Het bestuur brengt op een binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar te houden
  algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
  gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter
  goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze stukken worden ondertekend door alle
  bestuursleden. Heeft een bestuurslid de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan onder
  opgave van de redenen melding gemaakt.
 136. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen door het stellen van een
  nieuwe termijn. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de
  gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
 137. De controle op de in lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door de door de algemene
  vergadering benoemde kascommissie. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve
  van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
  kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
  vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 138. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van lasten met toelichting
  gebeurt nadat is kennis genomen van de verklaring van de kascommissie. Goedkeuring strekt
  het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
 139. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en
  bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd kunnen – met uitzondering van
  de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten – de op een gegevensdrager
  aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het
  overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens
  geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn
  en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.
 140. Het bestuur is verplicht de in lid 1 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en
  andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 141. De verplichting tot het bewaren van de boeken, bescheiden en gegevensdragers geldt ook na
  ontbinding van de vereniging gedurende een termijn van zeven jaren na de datum waarop de
  vereniging heeft opgehouden te bestaan.
  Artikel 20-Reglementen
  1.
  De organisatie van de vereniging en ook de taken en bevoegdheden van haar organen en
  12
  2.
  3.
  De algemene vergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze.
  Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene
  vergadering. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de dag dat
  de vaststelling van het reglement of van de wijziging aan de leden bekend wordt gemaakt, tenzij
  de algemene vergadering een andere datum vaststelt.
  4.
  In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
  2
  Artikel 21-Wijziging van statuten
  1.
  In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van
  een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
  de statuten zal worden voorgesteld. Een statutenwijziging mag niet in strijd zijn met de statuten
  en reglementen van de KNHS en van de desbetreffende regiovereniging van de KNHS.
  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
  statutenwijziging hebben gedaan, moeten uiterlijk twee weken vóór de algemene vergadering
  een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op
  een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
  algemene vergadering wordt gehouden.
  Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts op een algemene vergadering met
  tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waar
  tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde
  van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede
  vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
  vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
  leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derde
  van de uitgebrachte stemmen.
  Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden
  aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
  wordt genomen.
  Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
  opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de
  vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur doet van deze laatste datum mededeling aan de
  leden in de officiële mededelingen.
  De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de
  gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister, waarin de
  vereniging is ingeschreven.
  3.
  4.
  commissies kunnen hacer wuruerung
  de statuten mogen zijn.
  5.
  6.
  Artikel 22 – Ontbinding en vereffening
  1.
  2.
  Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal
  te houden algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.
  Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de
  bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een
  derde opdraagt. De te benoemen vereffenaars behoeven de voorafgaande goedkeuring van het
  Federatiebestuur.
  3.
  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het
  vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor
  zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt
  aan de naam toegevoegd “in liquidatie”.
  4.
  De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de
  vereniging zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan
  de bewaarder een bewaarloon toekennen.
 142. 5
 143. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, vervalt het batig saldo aan een vereniging met=een overeenstemmend doel of anders aan de KNHS.Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Volksvermaken (V.V.V.)op 6 October 2014 te ’t Zandt.J. Veenstra.voorzitter:secretaris:J. Siertsema. Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Paardensportvereniging ’t Zandt en Omstreken (Z.E.O.) op 8 October 2014 te ’t Zandt P.S. Wiersema R. Bouman voorzitter:secretaris Vastgesteld in de algemene vergadering van de Paardensportvereniging en Volksvermaken’t Zandt en Omstreken (P.V. Z.E.O.) op 27 November 2014 te ’t Zandt. P.S. Wiersema J. Veenstra. R. Bouman J. Siertsema Goedgekeurd door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) d.d. 11 September 2014. Dhr. S. van Roovert en Mevr. F.T. van der Velde Notarieel vastgelegd d.d. 19 December 2014 door Mr. H. Huitsing notaris te Middelstum. De Vereeniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40024297. Huishoudelijk REGLEMENT van de Paardensportvereniging en Volksvermaken ’t Zandt en Omstreken (P.V. Z.E.O. ) gevestigd te ’t Zandt (Gr.).
 144. Inhoudsopgave: Artikel 1: 2:
 145. Artikel
 146. Artikel 31
 147. Artikel
 148. 4:
 149. Artikel 5:
 150. Artikel 6:
 151. Artikel 7:
 152. Artikel 8:
 153. Artikel 9:
 154. Artikel 10:
 155. Artikel 11
 156. Algemene bepalingen
 157. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
 158. Categorieën van leden
 159. Algemene verplichtingen van de leden.
 160. Bestuur
 161. Verkiezingen en benoemingen
 162. Onderricht.
 163. Foyer
 164. Officiele mededelingen
 165. Wijzigingen
 166. Slotbepalingen
 167. Artikel 1- Algemene bepalingen
 168. 1) a. Donateurs mogen de algemene ledenvergadering bijwonen; zij hebben
 169. daar geen stemrecht.
 170. b. Naast donateurs omschreven in de statuten artikel 4 lid 8
 171. kent de vereniging ook Rijdende donateurs. Rijdende donateurs zijn
 172. zij, die zich bij het bestuur van de vereniging als zodanig hebben
 173. aangemeld. Zij zijn conform artikel 18 lid 3 van de statuten verplicht om jaarlijks
 174. een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten plus de
 175. financiële vergoeding voor les en of bakgebruik
 176. 2) De leden dienen er mede zorg voor dragen, dat de verenigingsaccommodatie in een
 177. staat van onderhoud blijft.
 178. Tevens het evenemententerrein ten behoeve van evenementen goed onderhouden en
 179. voor evenementen instant houden.
 180. 3) Leden
 181. jonger dan 15 jaar dienen bij het vrij gebruik maken van de “accommodatie” on
 182. toezicht te staan van een ouder of verzorger.
 183. 4) Tijdens het rijden binnen de verenigingsaccommodatie is het dragen van een rijhelm
 184. (veiligheidscap) verplicht.
 185. 5) Bij het vrij rijden en daarmee gebruik makende van de accommodatie rijdt men voor
 186. verantwoording en risico en kan de vereniging daar niet op worden aangesproken.
 187. Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
 188. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijk
  aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft voorgesteld
  wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18
  aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder